نام پروژه : مجتمع مسکونی جهاد دانشگاهی تهران

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی سیمین - زعفرانیه تهران

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی آقای بیگی - شهرک غرب تهران

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی رضوی منش - اشرفی اصفهانی تهران

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی دایموند - ظفر تهران

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی مهندس ابویی - تهران

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی مهندس فریدون زاده

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده

نام پروژه : مجتمع مسکونی مهندس ارشدنیا

پروژه اجرایی آسانسور رحیم زاده